WhatsApp +90312 963 1400 [email protected]

KİŞİSEL VERİ İŞLEME VE KORUMA POLİTİKASI

 

 • Amaç

İşbu Kişisel Veri İşleme ve Koruma Politikası (“Politika”) ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyum süreci kapsamında önem arz eden düzenlemelerin, tedbirlerin ve gerekliliklerin tamamının VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde benimsenmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, işbu Politika, VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesindeki her bireyin KVKK ve ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları somut olarak nasıl uygulayacaklarına ilişkin yol gösterici bir nitelik taşıdığı gibi, çalışanlarımıza, müşteri/çalışanlarımıza ve bizimle herhangi bir şekilde temas ederek herhangi bir kişisel verisini bize bırakmış olan tüm ilgili kişilere de KVKK politikalarımız hususunda bilgi verici ve aydınlatıcı nitelik taşımaktadır. 

VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu amaç ve doğrultuda, işbu Politika’ya uyum için gerekli düzenlemeleri yapmakta ve periyodik olarak Politika’ya uyum konusunda iç denetim mekanizmalarını işleterek Politika’ya uygunluğun devamlılığını sağlamaktadır. İşbu Politika dâhil olmak üzere, ilgili düzenlemeler ve iç denetim mekanizmaları KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanmış olup; VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., kişisel verilerin korunması kapsamında iç düzenleme olarak çeşitli yönerge ve talimatlar düzenlemiş ve yürürlüğe koymuştur. Söz konusu düzenlemeler; Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme ve Koruma Politikası, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ve Dosyalama ve Arşiv Talimatı ile işbu Politika’nın eki olan Müşteri/çalışan Kişisel Verilerinin Korunması Hakkında Bilgilendirme Formu’ndan oluşmaktadır.

 • Politika’nın Uygulanması ve Değiştirilmesi

Politika, VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yürürlüğe konulmuştur. VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Politika’yı ve Politika’ya bağlı olarak düzenlenen sair iç düzenleme ve belgeleri, KVKK’ya uygun olmak ve kişisel verilerin Anayasa’ya ve kişilik haklarına uygun olarak daha iyi korunması şartı ile değiştirme hakkına sahiptir. 

 • Politika’nın Kapsamı ve Değiştirilmesi 

İşbu Politika, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. 

Bu kapsamda, KVKK ve sair mevzuat kapsamında belirlenen ilkeler doğrultusunda verilerin işlenmesi ve korunması bakımından gerekli her türlü idari ve teknik tedbir VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.  tarafından alınmakta, VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.  çalışanlarının farkındalığının sağlanması için gerekli eğitimler verilmekte, VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanları ve çalışan adayları için ilgili uyum süreçleri işletilmekte ve KVKK kapsamındaki gerekli bildirimler ve uyarılar yapılmaktadır. Bu Politika, tüm bu önlem ve eylemlerin içeriğini belirlemekte ve uygulanma usullerini tayin etmektedir. Bu bağlamda ifade etmek gerekir ki, VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., KVKK’nın getirdiği bütün sorumluluklara ve yükümlülüklere de uygun davranmayı taahhüt etmektedir.

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili Temel Kurallar 

VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., aşağıda ifade edilen ilke ve kurallar çerçevesinde kişisel verileri işlemektedir; 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., topladığı ya da kendisine diğer üçüncü kişilerden gelen kişisel verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma: VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., bünyesinde bulundurduğu bütün kişisel verilerin doğru ve güncel olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği anda ivedilikle güncellemeye önem verir. 
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., yalnızca KVKK’nın 5. maddesinde sayılan haller ve bunlar dışında kalan durumlarda ilgili kişilerin açık rızalarını belirli amaç ve sürenin belirtildiği onay formları aracılığı ile yazılı olarak almak suretiyle ve Politika’da belirlenen amaçlarla sınırlı bir şekilde verileri işler. Faaliyet amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., kişisel verileri yalnızca işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., işlemekte olduğu kişisel verileri, sair mevzuatta belirlenen sürelere uygun olarak ve Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilen sürelerle sınırlı olacak şekilde muhafaza eder. Buna karşın; ilgili amaçlar veya hukuka uygunluk nedenleri ortadan kalktığında VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. kişisel veriyi siler, yok eder ya da anonimleştirir. Kişisel veriler, Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’ndaki usul ve kurallara uygun olarak gerekli işlemlere tabi tutulmaktadır. 
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinde İlgili Kişinin Hakları 

VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., KVKK’ya uyum çerçevesinde, ilgili kişilerin haklarına önem verir. Buna göre; ilgili kişiler, KVKK’nın 11. maddesine göre aşağıda sayılan haklara sahiptir ve VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak, VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış ve ilgili kişinin talebi üzerine temin edilebilecek başvuru formu ile;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenmeyi,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmeyi,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmeyi,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemeyi,
 6. KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemeyi,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeyi,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmeyi,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini,

talep edebilecektir.

Hazırlanan bilgi talep formunda belirtilen yollar üzerinden iletilmiş olan başvurular, KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde cevaplanır ve ilgili cevap, yazılı veya elektronik ortamdan ilgili kişiye ulaştırılır. 

 • Azami Tasarruf İlkesi 

Azami tasarruf ilkemiz uyarınca, VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işlenen kişisel veriler, yalnızca gerekli olduğu kadar ve yeterli olacak şekilde işlenir. Bu doğrultuda; Politika’da belirlenen kişisel veriler yalnızca, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen nedenlere dayanılarak tarafımızca toplanacak olup, gerekli olmayan kişisel veriler toplanmayacak, işlenmeyecek ve muhafaza edilmeyecektir. 

 • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası uyarınca, kanunen gerekli olan sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması veya KVKK’nın 5 ve 6. maddesi kapsamında kişisel verilerin işlenmesi bakımından hukuka uygunluk nedenleri ortadan kalktığında, VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.  tarafından bu kişisel veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. 

 • Doğruluk ve Veri Güncelliği 

VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin veri kayıt sistemlerinde tutulan kişisel veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine ve beyan ettiği şekilde kaydedilir ve otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenir. VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., çalışanlarının, müşterilerinin ya da VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.  ile temas kuran diğer ilgili kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü taşımamakta olup, ilgili kişiler tarafından beyan edilen kişisel veriler, VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından doğru ve güncel kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi, VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.  tarafından benimsenen ilkelerden olup VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. kendisine ulaşan resmî belgeler kapsamında veya ilgili kişinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri güncelleyecektir. Belirtmek isteriz ki; KVKK’ya uygunluk sağlanabilmesi bakımından ilgili kişilerin de kişisel verilerindeki değişiklikleri veri sorumlularına bildirmeleri, kişisel verilerin güncel tutulması bakımından büyük önem arz etmektedir. 

 • Gizlilik ve Veri Güvenliği 

VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., kişisel verileri, gizlilik ilkesi ve T.C. Anayasası’nda temel hak ve özgürlüklerden sayılan özel hayatın gizliliği hakkına uygun olarak işlemekte olup, söz konusu hak ve ilkeye, veri işleme faaliyetinin her aşamasında riayet etmektedir. 

Bu kural ışığında, VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nde mevcut kişisel verilere kurum içinde sadece yetkilendirilmiş kişiler ulaşmakta; VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.  tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve ilgili kişinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmakta; karşılıklı olarak veri aktarımı gerçekleştirilen şirketler veya her ne şekilde olursa olsun veri aktarımı yapılan diğer tüzel veya gerçek kişiler ile gizlilik ilkesi kapsamında veri koruma sözleşmeleri veya protokolleri akdedilmektedir. 

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., kişisel verileri, ancak ilgili kişinin açık rızası ya da aşağıda belirtilen ve KVKK’nın 5. maddesinde sayılmış olan kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işler: 

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, 
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Buna göre VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından toplanan ve/veya VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aktarılan kişisel veriler: 

 • VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin faaliyetleri kapsamında operasyonların yürütülmesi, 
 • İlgili kişilerden gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması, 
 • VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi kapsamında işe alım, özlük dosyasının oluşturulması ve saklanması, çıkış mülakatları süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli faaliyetleri yürütülmesi, 
 • Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi,
 • İş yerinin faturalama işlemlerini yürütebilmesi,
 • Yukarıda sayılan tüm hususlar dolayısıyla VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ileride karşılaşabileceği talepler, gereksinim duyabileceği bilgiler,

gibi amaçlar doğrultusunda muhafaza edilir ve gerektiğinde, yukarıda sayılan hukuka uygunluk nedenleri veya ilgili kişiden alınan açık rıza doğrultusunda işlenir. 

 • Çalışanların, İş Ortaklarının, Potansiyel İş Ortaklarının, Hizmet ve Servis Sağlayıcılarının, Müşterilerin ve Çözüm Ortaklarının Kişisel Verileri 

VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., işbu Politika’nın 11. başlığında belirtilen amaçlar kapsamında müşteri/çalışanların, çalışanların ve hizmet alınan firmalardaki yetkili kişilerin belirli kişisel verilerini toplar ve işler. Söz konusu kişisel veriler, sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla yalnızca sözleşme amacı doğrultusunda işlenir. Sözleşmenin icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde kişisel veriler işlenir ve gerektiğinde ilgili kişi ile irtibata geçilerek işbu kişisel veriler güncellenir.

 • VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Hukuki Yükümlülüğü veya Kanunda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle Yapılan Veri İşlemleri 

Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemelerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır. 

 • Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi 

KVKK kapsamında ilgili kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmekte olup; VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., kişilerin özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesinde, KVKK kapsamında belirlenen gerekli usul ve esaslara uygun davranır, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından ayrıca belirlenen yeterli ve gerekli önlemlerin tamamını alır.  Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin hususlar, Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme ve Koruma Politikası’nda detaylı olarak ayrıca belirlenmiştir.

 • Çalışanlarımıza Ait Kişisel Veriler
 • İş İlişkisi İçin Verilerin İşlenmesi 

İşbu Politika’nın 11. başlığında da belirtildiği üzere; çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkisinin sürdürülebilmesi amacıyla ve/veya ilgili mevzuat kapsamında gerekli olduğu kadarıyla çalışanların onayı alınmaksızın işlenebilir. Bu durumda dahi, VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., çalışanlarına ait verilerin gizliliği ve verilerinin korunmasını temin eder ve bu verilerin korunması bakımından gerekli idari ve teknik tedbirleri alır. 

VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., çalışanlarının kişisel verilerini işlerken, aynı zamanda veri işleme süreci ve kişisel verilerin korunması bakımından çalışanlarını aydınlatır, gerektiği takdirde onay formlarını hazırlar, çalışanlarına gerekli eğitimleri verir ve periyodik aralıklarla çalışanlarını KVKK bakımından bilgilendirir.  

 • Hukuki Yükümlülükler Gereği İşleme 

VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., çalışanlarına ait kişisel verileri, İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve sair mevzuata uyumluluk kapsamında hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ve işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi halinde çalışanlarının onayını almadan verileri işleyebilir. Bu husus, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerle sınırlıdır. 

 • Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi 

KVKK kapsamında yukarıda sayıldığı üzere ‘özel nitelikli’ sayılan kişisel veriler, zaman zaman kanun gereğince işlenebilecek olup, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin hususlar, Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme ve Koruma Politikası’nda belirlenmiştir.

 • Kişisel Verilerin Yurt İçi ve Dışına Aktarılması 

Kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında ve VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde; özel kurum ve kamu kuruluşları ile resmi makamlarla paylaşılabilmektedir. 

Kişisel verilerinin paylaşılmasında, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde yer alan düzenlemelere uyulmakta ve paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

KVKK’nın 8. maddesi uyarınca, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası veya yukarıda ‘Kişisel Veri İşleme Amaçları’ isimli 11. başlığı altında belirtilen hallerden birinin bulunması halinde açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir. 

 • İşlem Güvenliği 

VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve ilgili kişilerin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, iş ilişkisi kurulan üçüncü kişilerin özenle seçilmesi ve VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. içinde de işbu Politika ve diğer iç düzenlemelere riayet edilmesi sağlanmaktadır.

 • İhlallerin Bildirimi

VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde, söz konusu ihlali gidermek VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin iç düzenlemelerinden biri olan Acil Durum Yönergesi’ni dikkate alarak derhal harekete geçer. VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kusuru ile gerçekleştirdiği bir ihlalin bulunması halinde, ilgili kişinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiği tespit edilir ise, bu durum derhal, VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından en geç 72 saat içinde Kurul’a bildirilir.

 • Güncelleme

İşbu Politika’da yapılacak/yapılan değişiklikler aşağıdaki tabloda gösterilmekte olup, Politika gerektiğinde KVKK ve ilgili mevzuattaki değişikliklere ve Kurul kararlarına istinaden revize edilecektir.