WhatsApp +90312 963 1400 [email protected]

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni ile Şirketimiz VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“VİMFAY” veya “Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’ kapsamında işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz. 

1. VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.  (VİMFAY) “Veri Sorumlusu” sıfatını haizdir.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

* ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel veriler işlenmektedir;

 1. Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, kimlik numarası; 
 2. İletişim Bilgileriniz: e-posta, telefon, cep telefonu;
 3. Müşteri İşlem ve Pazarlama: Müşteri ilişkilerinin yönetimi ile tanıtım ve pazarlama işlemlerine ilişkin verileriniz, satın almış olduğunuz veya kullanmakta olduğunuz cihazlar; 

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

* ile ilişkinize göre ve bu kapsamda elde edilen kişisel verileriniz ticari elektronik ileti gönderilmesi kapsamında aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir.

 • Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yönetilmesi,
 • Cihazlarımıza ilişkin bilgi paylaşımı yapılması, 
 • Reklam, kampanya, promosyon, tanıtım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri süreçlerinin yönetimi, 
 • Potansiyel ürün ve hizmet alıcılarına satış süreci kapsamında bilgi verilmesi, 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla ve Kanun 8/1 ve 8/2-a, 8/2-b hükümlerine istinaden; grup şirketleri, yurt içindeki ve yurtdışındaki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri ve iş ortakları ile paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Şirket ile ilişkiniz kapsamında kişisel verileriniz, Şirketimizle iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden çağrı merkezi, kısa mesaj ve internet sitemiz aracılığıyla yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5-1: ilgili kişinin açık rızası ve 5-2/ç: veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, hükümlerine uygun olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ: 

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi içeren dilekçeniziİlkbahar Mh. Galip Erdem Cd. 617 Sk. No:4/A Çankaya/Ankara adresine bizzat elden dilekçe ile ya da noter kanalı ile iletebilir, tarafınızca İşletmemize daha önce bildirilen ve İşletmemiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanabilir veya   güvenli elektronik imza/mobil imza kullanmak suretiyle [email protected] kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden de ulaştırabilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

VERİ SORUMLUSU

VİMFAY Uluslararası Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.